Kalite Politikası

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu kurum içi ve dışı bütün faaliyetlerini kaliteli mesleki eğitim, araştırma ve topluma hizmet üzerine yönlendirir. Kalite yönetim sisteminde, kurumun sosyal ve akademik her kademesinde yüksek kalite ve verimlilik anlayışının hâkim kılınması ve uygulanması ile amaçlanır. Kurumdaki tüm faaliyetler öğrenci odaklı olarak gerçekleştirilir. Yüksekokulun bütün birimleri öğrencileri paydaş olarak görür ve faaliyetlerini, onların ihtiyaçlarını karşılamak ve beklentilerini tatmin etmek için gerçekleştirir. 

Nitelikli öğretim elemanları, nitelikli öğretim ve öğrenmeyi gerçekleştirmek, bilim hayatına katkı sağlamak ve toplumun ihtiyaçlarını karşılamak için faaliyetlerini gerçekleştirir. Kurum, eğitimde kalite güvence sistemi oluşabilmesi adına yasal tüm sorumluluklarını yerine getireceğini taahhüt etmektedir. Kalite ve verimlilik, en üst kademeden en alt kademeye kadar kurumdaki herkesin ortak işi ve sorumluluğudur.

Stratejik Plan Süreci

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 9'uncu maddesinde; "Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar.

Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar. "Hükmü yer almaktadır. Bu hüküm gereği, stratejik plan hazırlamakla yükümlü kamu idareleri ile bu idarelerin stratejik plan süreçlerine ilişkin genel usul ve esaslar 26.05.2006 tarih ve 26179 sayılı Resmî Gazete ‘de Yayımlanan “Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile belirlenmiştir. Bu usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde,  İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu 2021-2025 Stratejik Planı hazırda yürürlüktedir.

Stratejik Plan Hazırlama Komisyonu

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından Stratejik Plan Hazırlama Komisyonu üyeleri belirlenmiştir. Bununla birlikte Stratejik Plan Hazırlama Komisyonu görevlendirilmiş ve program iş takvimine uygun olarak gerçekleştirilmiştir. 

Stratejik Plan Hazırlama Komisyonu 

• Müdür 
• Müdür Yardımcıları 
• Yüksekokul Sekreteri 
• Kalite Koordinatörü 
• Kalite Uzmanı 
• Akademik Personel

 

Kalite sayfasına ulaşmak için tıklayınız.