DUYURULAR

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI İHALE DUYURUSU

13 Haz 2022

logo

 GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR.

İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU

SATIN ALMA BİRİMİ

 

Güvenlik Hizmeti Alımı 16/08/2020 tarih ve 31215 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu İhale Yönetmeliği’nin 16. Maddesine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

 

İhale Kayıt Numarası:2022/0005

1. İdarenin

a) Adresi

:İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU, Oğuzlar mah. 1251/2 Sok. No:8 KONAK / İZMİR

b) Telefon

: 444 9 134

c) Elektronik Posta Adresi

: satinalma@kavram.edu.tr

ç) İhale Dokümanın görülebileceği internet adresi

: https://www.kavram.edu.tr/

2. İhalenin Konusu Mal/ Hizmet/ Yapım İşi’nin

a) Niteliği, türü ve miktarı

: 7 Kişi, Güvenlik Hizmeti Alımı, ayrıntılı bilgiye web sitemizde yayınlanan Teknik Şartname ve İdari Şartname de bulabilirler.

b) Yapılacağı Yer

: Oğuzlar mah. 1251/2 Sok. No:8 KONAK / İZMİR

c) Süresi

: İşe başlama tarihinden itibaren 24 aylık olup, 12. ay sonunda karşılıklı mutabakat ile 12 ay daha uzatılacaktır.

3. İhalenin

a) Yapılacağı Yer

: Oğuzlar mah. 1251/2 Sok. No:8 Oda No: 107 KONAK / İZMİR

b) Tarihi ve saati

:20.06.2022- 10:00

 

4. İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde Uygulanacak Kriterler:
4.1 İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu ve teklif cetveli.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgelere idari şartnamede yer verilmiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin kriterler idari şartnamede belirtilmiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 500 TL (Türk Lirası) karşılığı İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU 1251/2 Sok. No:8 KONAK / İZMİR mali işler biriminden makbuz karşılığı nakit ödeme yapılarak temin edilecektir. İl dışındaki katılımcılar için TEB Bankası MONTRÖ Şube Kodu: 381 Hesap No: 67676633 IBAN: TR32 0003 2000 0000 0067 6766 33 No’lu Hesaba sadece banka gişelerinden firma ismi ve ödemeye ilişkin ihale konusu yazılarak ödeme yapılmalıdır. İhale dokümanlarının satın alınması zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU 1251/2 Sok. No:8 KONAK / İZMİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihaledeişin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda 3 ay süreli geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum, iş ortaklıkları ve adi şirket ortaklığı olarak ihaleye teklif verilemez.

13. İsteklilerin sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödeyeceği her türlü vergi, resim, harç ve benzeri giderler ile ulaşım ve her türlü sigorta giderleri teklif verene aittir.

14. Diğer Hususlar:

İhale Yönetmeliği’nin 23. Maddesine göre öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Ekler:
İdari Şartname için tıklayınız.
Teknik Şartname için tıklayınız.
Sözleşme Taslağı için tıklayınız.

Standart Formlar:
Banka Referans Mektubu için tıklayınız.
Bilanço Bilgileri Tablosu için tıklayınız.
Birim Fiyat Teklif Cetveli için tıklayınız.
Birim Fiyat Teklif Mektubu için tıklayınız.
Evrak Listesi için tıklayınız.
Geçici Teminat Mektubu için tıklayınız.
İş Deneyim Belgesi için tıklayınız.
Kesin Teminat Mektubu için tıklayınız.
Yasaklı Olmadığına Dair Taahhütname için tıklayınız.
Açık Maliyet Analizi için tıklayınız.
KVKK.FR.051-KVK Mevzuatı Uyarınca Tedarikçi ve Tedarikçi Çalışanı Aydınlatma Metni için tıklayınız.