Komisyonun Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

  • Yüksekokulun stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerin değerlendirilmesi ve kalitesinin geliştirilmesi ile ilgili iç ve dış kalite güvence sistemini kurmak, kurumsal göstergeleri belirlemek ve bu kapsamda yapılacak çalışmaları Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yürütmek ve bu çalışmaları Yüksekokul Kurul onayına sunmak.Dış değerlendirme sürecinde gerekli hazırlıkları yapmak,
  • Yükseköğretim Kalite Kurulu ile dış değerlendirici kurumlara (YÖKAK) her türlü desteği vermek.
  • İç değerlendirme çalışmalarını yürütmek ve kurumsal değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren yıllık kurumsal değerlendirme raporunu hazırlamak ve Yüksekokul Kurulu’na sunmak, onaylanan yıllık kurumsal değerlendirme raporunu belirtilen tarihlerde Yükseköğretim Kalite Kurulu’na bildirmek ve kamuoyuna duyurulmasını sağlayacak şekilde yüksekokulun web sayfasında yer almasını sağlamaktır.
  • Yüksekokulun tüm birim yöneticilerinden yılda en az bir defa stratejik amaç ve hedefler doğrultusunda belirlenmiş olan performans ölçütlerine yönelik gerçekleştirme raporu talep etmek.
  • Kalite yönetimi kapsamında, yönetim gözden geçirme faaliyetlerini yürütmek. Bir önceki akademik yılda kalite yönetimi sistemi kapsamında yürütülen faaliyetleri değerlendirmek ve bir sonraki akademik yıl için iyileştirme ihtiyaçlarını belirlemek.
  • Meslek Yüksekokulu’nun dış değerlendirme yapması durumunda gerekli hazırlıkları yapmak, dış değerlendirici kurum, kuruluş veya kurula her tür desteği vermek.
  • Misyon, vizyon, temel değerler ve kalite politikasının güncellik durumunu, stratejik performans ölçülerinin izlenmesi amacı ile hazırlanmış stratejik plan raporlarını, iç-dış denetim ve değerlendirme sonuçlarını, önleyici ve düzeltici faaliyetleri, yasal mevzuat değişiklikleri ve bu değişikliklerin kalite yönetim sistemine etkilerini değerlendirmek.
  • Yükseköğretim Kalite Kurulu kararlarını, Meslek Yüksekokulu’nun ilgili akademik programlarına duyurmak, uygulamaları takip etmek, değerlendirmek, meslek yüksekokulu genelindeki çalışmaların uygunluğunu sağlamak ve bu uygulamaların sonuçlarını izlemek.
  • Yükseköğretim Kalite Kurulu’ndan gelen görüş, öneri ve çalışma sonuçlarını değerlendirmek, mevzuata uygunluğunu sağlamak ve karara bağlamak.

İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU KALİTE KOMİSYONU

Prof. Dr. Derman KÜÇÜKALTANBaşkan
Dr. Öğr. Üyesi Derya SAYGILI
Üye
Dr. Öğr. Üyesi Pınar AKOKAYÜye
Öğr. Gör. Şule KAYA ÜNALÜye
Öğr. Gör. Mehmet Ali BADEM                 Üye
Öğr. Gör. Hatice DAL
Üye
Öğr. Gör. Tuğba LÜLEÜye
Saliha ERTANÜye
Burcu ÇETİN (Kalite Uzmanı)Üye
İKMYO Kalite Öğrenci Topluluğu Başkanı Öğrenci Üye